تقسيم نان

تقسيم نان

 تقسيم نان

در زمان هاي گذشته دو مسافر كه قصد سفر به شهري ديگر داشتند در بيابان مي رفتند هنگام ظهر كه رسيد آن دو مسافربه قصد خوردن غذا مكاني را انتخاب كردند و در آن جا نشستند .
يكي از آن ها از خورجين خود ۵ قرص نان و ديگري ۳ قرص نان كه همراه خود آورده بودند را بيرون آوردند .
در اين هنگام از دور مسافري پياده به آن ها نزديك مي شد. سومين مسافر نيز كه خسته و گرسنه بود نزد آن ها آمد و آن دو  از مسافر تازه رسيده دعوت كردند كه در خوردن نان با آن ها همراه باشد و هر سه به طور مساوي همه ي آن ۸ قرص نان را خوردند و با هم به راه افتادند.
وقتي از هم جدا مي شدند مسافر سومي بابت ناني كه خورده بود ۸ تومان به آن ها پرداخت.اين دو مسافر چگونه اين پول را بين خود تقسيم كنند تا سهم هر يك عادلانه باشد .آيا شما مي توانيد به آن ها كمك كنيد؟
جواب:
چون مسافر سوم ۸ تومان بابت يك سوم كل نان پرداخت كرده است نتيجه مي گيريم كه ارزش همه ي نان ها بايستي ۲۴ تومان باشد و بهاي هر قرص نان ۳ تومان  .
به اين ترتيب يكي از مسافرها ۵ قرص نان داشته كه ارزش آن ها  15 تومان مي شود و ديگري ۳ قرص كه ارزش آن ها  9 تومان مي گردد و چون ارزش ناني كه هر كدام خورده اند ۸ تومان مي شود روي اين اصل به اولي ۷ تومان و به دومي ۱ تومان مي رسد.