حكايت موش و گربه

حكايت موش و گربه

يك موش در ۲۰ متري سوراخ خود است . گربه اي با آن ۵ جست (پرش) فاصله دارد .هر بار كه گربه يك جست مي زند، موش ۳ متر به طرف سوراخ خود مي دود و هر جست گربه برابر ۱۰ متر است،در اين گريز و تعقيب آيا گربه مي تواند موش را به چنگ خود در آورد؟

 حكايت موش و گربه

 

با توجه به اين كه گربه با موش ۵۰ متر فاصله دارد و در هر جست،گربه ۱۰ متر و موش ۳ متر مي پيمايند .وقتي گربه نخستين جست خود را بزند،موش به ۱۷ متري سوراخ خود خواهد رسيد، فاصله ي گربه از موش برابر  با : (متر)۴۳=۳+۱۰-۵۰ خواهد بود .وقتي گربه دومين جست خود را بزند، فاصله ي موش از سوراخ خود ۱۴ متر خواهد شد و فاصله ي گربه از موش به (متر)۳۶=۳+۱۰-۴۳ خواهد رسيد، به همين روش جدول زير را مي توان تشكيل داد:

 

پس موش،فرصت داخل شدن در سوراخ خود را دارد.

منبع:سرگرمي هاي رياضي براي همه

ترجمه ي : كاظم فائقي