شعبده بازي با رياضيات

شعبده بازي با رياضيات

در این جا ما می خواهیم با استفاده از چند عمل جمع و ضرب ساده یک غیب گویی انجام دهیم.

شرح کار:
با دوستان خود دور یک میز بنشینید ،۵ جسم را روی میز قرار دهید به طوری که تعداد حرف هاي  تشکیل دهنده ی جسم ها از ۹ حرف بیش تر نبوده و هيچ كدام با هم مساوي نباشند.مانند کاغذ که ۴حرفی است و خود نویس که ۷ حرفی است.
حال از يكي از دوستانتان بخواهید که یکی از ۵ جسم را در ذهن خود انتخاب کند و به شما نگوید.حال شما با توجه به دستوراتی که به او می دهید، می توانید بگویید که وي چه جسمی را انتخاب کرده است .

نحوه ي عمل:

۱- تعداد حرف های  جسم را در عدد ۵ ضرب کند.
۲- به این حاصل ضرب عدد ۳ را اضافه کند.
۳- حاصل جمع به دست آمده را در عدد ۲ ضرب کند.
۴- به حاصل ضرب به دست آمده رقم دلخواهی (از ۱ تا ۹) اضافه کند.
۵- نتیجه را به شما بگوید،تا شما به طور غیبی بگویید که او کدام جسم را انتخاب کرده است و چه رقم دلخواهی را(در مرحله ی ۴) به آن اضافه کرده است .

 

شعبده بازي با رياضيات 

پیش گویی غیبی:

شما در این مرحله باید یک سری کارهایی را در ذهن خود انجام دهيد تا بتوانید آن جسم را حدس بزنید.
– از دوستتان بخواهید عدد نهایی را به شما گزارش کند.بدون شک این عدد،۲ رقمی است.
– از این عدد به طور ذهنی ، عدد ۶ را کم کنید.
– رقم دهگان عدد حاصل ،تعداد حرف های جسم مفروض و در نتیجه خود جسم را گزارش می دهد.(چون تعداد حرف هاي هيچ دو جسمي با هم یکسان نبودند.)
– رقم یکان عدد حاصل ،عدد دلخواه اضافه شده به این محاسبات را (در مرحله ی ۴)معین می کند.

شما با این بازی ریاضی،پیش گویی غیبی و شعبده بازی یاد گرفته اید.

منبع: www.roshd.ir