قاعده اي در بخش پذيري

قاعده اي در بخش پذيري

 قاعده اي در بخش پذيري

عدد۳۸بر ۱۹ بخش پذير است ، از طرفي

عدد۴۱۸بر۱۹ بخش پذير است ازطرفي


عدد۹۸۲۳بر۱۹ بخش پذير است ازطرفي

آيا با توجه به بحث فوق ،مي توانيد قانوني براي بخش پذيري عددهابر۱۹ارائه دهيد.
عدد۸۷بر۲۹بخش پذير است از طرفي

عدد۳۱۹بر۲۹بخش پذير است از طرفي

عدد۳۲۷۷بر۲۹ بخش پذير است از طرفي
 

آيابا توجه به بحث فوق ،مي توانيد قانوني براي بخش پذيري عددهابر ۲۹ارائه دهيد.
تمرين:تحقيق كنيد كدام يك از عددهاي زير بر۱۹يا۲۹بخش پذير هستند؟

۱۷۴۰۰۲۹،۱۳۳۲۴۷،۱۸۹۳۷،۶۲۱۳

 

منبع :كتاب در پي فيثاغورث
Martin Gardner