قاعده اي در تقسيم

قاعده اي در تقسيم

عدد ۳ رقمي دلخواهي درنظر بگيريد ورقم هاي آن را يك بار تكرار كنيد تا يك عدد ۶رقمي به دست آيد.مثلا" با تكرار رقم هاي ۲۳۴ عدد ۶ رقمي ۲۳۴۲۳۴ به دست مي آيد .

سوال : حاصل تقسيم عدد۶ رقمي به دست آمده بر ۱۰۰۱ برابر چيست ؟

اگر ۲۳۴۲۳۴ را بر ۱۰۰۱تقسيم كنيم حاصل ۲۳۴ خواهد بود كه همان عدد اوليه است !

اكنون با تكرار اين روش براي عدد ۵۶۹ و تقسيم ۵۶۹۵۶۹ بر ۱۰۰۱ مي بينيم كه خارج قسمت برابر ۵۶۹ مي شود كه همان عدد اوليه است !

قاعده : عدد ۳ رقمي دلخواهي در نظر بگيريد و رقم هاي آن را يك بار تكرار كنيد تا يك عدد ۶ رقمي به دست آيد.
حاصل تقسيم عدد ۶ رقمي به دست آمده بر ۱۰۰۱ برابر همان عدد ۳ رقمي اوليه است .

عدد ۳ رقمي دلخواهي در نظر بگيريد ورقم هاي آن را دو بار تكرار كنيد تا يك عدد ۹رقمي به دست آيد . مثلا" بادوبار تكرار رقم هاي ۲۳۴ عدد ۹رقمي ۲۳۴۲۳۴۲۳۴ به دست مي آيد .

سوال :حاصل تقسيم عدد ۹ رقمي به دست آمده بر ۱۰۰۱۰۰۱ برابر چيست ؟

اگر ۲۳۴۲۳۴۲۳۴ را بر ۱۰۰۱۰۰۱ تقسيم كنيم حاصل ۲۳۴ خواهد بود كه همان عدد اوليه است !
اكنون با تكرار اين روش براي عدد ۵۶۹ و تقسيم ۵۶۹۵۶۹۵۶۹ بر ۱۰۰۱۰۰۱ مي بينيم كه خارج قسمت برابر ۵۶۹ مي شود كه همان عدد اوليه است !

قاعده : عدد ۳ رقمي دلخواهي در نظر بگيريد و رقم هاي آن را دو بارتكرار كنيد تا يك عدد ۹ رقمي به دست آيد .
حاصل تقسيم عدد ۹ رقمي به دست آمده بر ۱۰۰۱۰۰۱ برابر همان عدد ۳ رقمي اوليه است .

اكنون اگر عدد ۳ رقمي دلخواهي در نظر گرفته و رقم هاي آن را سه بار تكرار كنيد تا يك عدد ۱۲ رقمي به دست آيد آيا مي توانيد حدس بزنيد كه حاصل تقسيم اين عدد ۱۲ رقمي بر ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱ برابر چند است ؟

نظير بحث هاي قبلي مي توان گفت كه برابر همان عدد ۳ رقمي اوليه مي باشد .

تمرين : قاعده اي نظير آن چه در فوق ديديد براي چهار بار و پنج بار تكرار بيان كنيد .

 قاعده اي در تقسيم

 

تمرين : حاصل تقسيم ۷۵۹۷۵۹۷۵۹۷۵۹۷۵۹۷۵۹۷۵۹ بر ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱ برابر چيست ؟