كرايه ي هتل

كرايه ي هتل

مسافري كه مي خواست چند روزي در هتل بماند، پول نداشت اما زنجيري قيمتي داشت .هتل دار موافقت كرد كه به مسافر اتاق و غذا بدهد به شرط آن كه هر روز يكي از حلقه هاي زنجير او را بگيرد . 

 كرايه ي هتل

زنجير هفت حلقه داشت و مسافر تنها با جدا كردن يكي از حلقه هاي زنجير توانست پرداخت روزانه را همان طور كه هتل دار خواسته بود، انجام دهد ، اما چه طور ؟
اين مسافر ابتدا حلقه ي سوم را جدا مي كند در نتيجه زنجير به زنجيرهاي يك حلقه اي ، دو حلقه اي و چهار حلقه اي تبديل مي شود. روز اول حلقه ي تك را مي دهد ، روز دوم حلقه ي تك را مي گيرد و زنجير دوتايي را مي دهد ، روز سوم حلقه ي تك را به زنجيردوتايي اضافه مي كند ، روز چهارم حلقه ي تك و زنجير دوتايي را مي گيرد و زنجير چهار تايي را مي دهد ، روز پنجم به زنجير چهار تايي حلقه ي تك را اضافه مي كند ،روزششم حلقه ي تك را مي گيردو زنجير دوتايي را به زنجير چهار تايي اضافه مي كند ، روز هفتم حلقه ي تك را به بقيه ي حلقه ها اضافه مي كند. به اين ترتيب توانست پرداخت روزانه را همان طور كه هتل دار خواسته بود ، انجام دهد.