مساله ي توزين

مساله ي توزين

احمد آقا برای وزن کردن کالای فروشی خود که بین ۱تا ۴۰ کیلوگرم وزن دارد از یک ترازوی معمولی استفاده می کند.او برای توزین،تنها ۴ عدد وزنه به وزن های 9،۳،۱و۲۷  کیلو گرمي دارد و برای وزن کردن جنس ها با وزن های گوناگون از همین ۴ وزنه استفاده می کند. او چگونه می تواند کالاهایی به وزن های:

الف:۱۲ کیلو گرم ، ب:۳۷ کیلو گرم ، پ:۲۵ کیلو گرم

ت:۳۲ کیلو گرم ، ث:۲۰ کیلو گرم .

را وزن کند؟

پاسخ در شكل هاي زير آمده است :

مساله ي توزين

منبع : فعاليت رياضي براي نوجوانان

ترجمه : مرتضي بهمن آزاد