چقدر راه مي رويم ؟

چقدر راه مي رويم ؟

كسي ما را سرزنش به گزافه گويي نمي كند اگر بگوئيم هر بچه اي از ۳ يا ۴ سالگي روزانه لا اقل ۵ ساعت راه مي رود. در هر ساعت بدون آن كه عجله كند مي تواند ۴ كيلو متر راه برود بنا بر اين هر بچه اي در روز ۲۰ كيلو متر راه مي رود. اين مقدار براي سال، تقريبا" 360‍‍×20 يعني ۷۲۰۰ كيلو متر مي شود.
طول استواي زمين مساوي ۴۰۰۰۰كيلو متر است از اين جا به سادگي مي توان محاسبه كرد كه هر بچه اي در مدت ۵ سال و چند ماه مي تواند با پاي پياده كره ي زمين را دور بزند البته اين محاسبه را خيلي با احتياط انجام داديم.

چقدر راه مي رويم ؟ 

به اين ترتيب مي توان قبول كرد كه هر آدم سالمي مي تواند در سال ۷۲۰۰ كيلو متر راه برود يعني يك آدم ۶۰ ساله توانسته است لا اقل فاصله ي زمين تا ماه را راه برود كه ۳۸۴۰۰۰ كيلو متر مي باشد.
 


منبع :كتاب در پي فيثاغورث
MARTIN GARDNER