به ما بپیوندید

تفاوت در آموزش ریاضی را احساس خواهيد کرد. برای خود در انجمن ریاضی‌دانان جوان حساب کاربری ایجاد نمایید:

ثبت نام دانش آموز
ثبت نام دانش آموز طرح

می‌خواهم برای خود در انجمن ریاضی‌دانان جوان حساب کاربری ایجاد نمایم و
با حساب کاری خود محصولات آموزشی را خریداری کنم.


ثبت نام والدین
ثبت نام والدین طرح

می‌خواهم در انجمن ریاضی‌دانان جوان حساب کاربری ایجاد نمایم و
برای فرزندان خود محصولات آموزشی را خریداری کنم.

با این کار می‌توانم از تخفیف‌های گروهی استفاده کنم.


ثبت نام معلم
ثبت نام معلم طرح

می‌خواهم در انجمن ریاضی‌دانان جوان حساب کاربری ایجاد نمایم
و برای دانش آموزان خود محصولات آموزشی را خریداری کنم.

با این کار می‌توانم از تخفیف‌های گروهی استفاده کنم.

ثبت نام مدیر

می‌خواهم برای مدرسه خود در انجمن ریاضی‌دانان جوان حساب کاربری ایجاد کنم،
تا بتوان از خدماتی که انجمن برای مدارس ارائه مي‌کند استفاده نمایم.

با این کار می‌توانم از تخفیف‌های گروهی استفاده کنم.