ترفندی برای جمع زدن

هر کسی با شگرد این بازی جمع آشنا باشد، می تواند یک محاسبه گر فوق العاده سریع شود.
از شخصی بخواهید که یک عدد پنج رقمی بنویسد سپس شما یک عدد پنج رقمی دیگر زیر آن بنویسید که مجموع هر رقم آن با رقم بالایی مساوی نه شود .برای مثال عددی که شخص انتخاب کرده است :۴۵۶۲۳
و عددی که شما انتخاب می کنید :۵۴۳۷۶
از آن شخص بخواهید که یک عدد پنج رقمی دیگر زیر عدد شما بنویسد سپس شما با استفاده از روش فوق ،عدد چهارم را زیر آن بنویسید پس از آن که شخص عدد پنجم را نوشت شما خطی در زیر آن بکشید و بدون لحظه ای تردید، مجموع آن ها را در زیر خط بنویسید عجیب تر آن است که عدد حاصل را از طرف چپ به راست می نویسید!!!
چه طور این کار را انجام می دهید؟
کافی است از عدد پنجم ۲ تا کم کنید و در سمت چپ عدد حاصل، عدد ۲ را بنویسید. برای مثال اگر عدد پنجم ۴۸۷۶۵ باشد مجموع عددها مساوی ۲۴۸۷۶۳ خواهد بود.

ترفندی برای جمع زدن

حال برای روشن تر شدن مطلب به مثال زیر توجه کنید:

۲۳۱۵۴
+
۷۶۸۴۵
+
۱۲۳۴۵
+
۸۷۶۵۴
+
۲۲۱۸۳۲ ۲۱۸۳۲=۲-۲۱۸۳۴ ۲۱۸۳۴ 
———–
221832

 


منبع : مجله ی گنجینه