تقسیم نان

 تقسیم نان

در زمان های گذشته دو مسافر که قصد سفر به شهری دیگر داشتند در بیابان می رفتند هنگام ظهر که رسید آن دو مسافربه قصد خوردن غذا مکانی را انتخاب کردند و در آن جا نشستند .
یکی از آن ها از خورجین خود ۵ قرص نان و دیگری ۳ قرص نان که همراه خود آورده بودند را بیرون آوردند .
در این هنگام از دور مسافری پیاده به آن ها نزدیک می شد. سومین مسافر نیز که خسته و گرسنه بود نزد آن ها آمد و آن دو  از مسافر تازه رسیده دعوت کردند که در خوردن نان با آن ها همراه باشد و هر سه به طور مساوی همه ی آن ۸ قرص نان را خوردند و با هم به راه افتادند.
وقتی از هم جدا می شدند مسافر سومی بابت نانی که خورده بود ۸ تومان به آن ها پرداخت.این دو مسافر چگونه این پول را بین خود تقسیم کنند تا سهم هر یک عادلانه باشد .آیا شما می توانید به آن ها کمک کنید؟
جواب:
چون مسافر سوم ۸ تومان بابت یک سوم کل نان پرداخت کرده است نتیجه می گیریم که ارزش همه ی نان ها بایستی ۲۴ تومان باشد و بهای هر قرص نان ۳ تومان  .
به این ترتیب یکی از مسافرها ۵ قرص نان داشته که ارزش آن ها  15 تومان می شود و دیگری ۳ قرص که ارزش آن ها  9 تومان می گردد و چون ارزش نانی که هر کدام خورده اند ۸ تومان می شود روی این اصل به اولی ۷ تومان و به دومی ۱ تومان می رسد.