جدول کاکروی ۱

جدول کاکرو(Kakuro):جدول کاکرو جدولی عددی متقاطع است که در حل آن بایستی نکات زیر را رعایت نمود:

۱)در هر مربع خالی،یکی از اعداد ۱ تا ۹ را قرار دهید.

۲)مجموع اعداد هر ردیف(ستون) بایستی برابر عددی که در سمت چپ ردیف(در بالای ستون)قرار دارد،شود.

۳)در هیچ ردیف(ستون)عدد تکراری نباشد.

در این جا توجه شما را به یک جدول کاکرو به همراه حل آن جلب می کنیم:

جدول کاکروی 1

اکنون سعی کنید جدول کاکروی زیر را حل کنید.حل این جدول تا پایان هفته از نظر شما خواهد گذشت: