جدول

در جدول زیر،هر شکل متناظر با عددی بین ۱ و ۶ است و هیچ دو شکلی مقدار برابر ندارند و روابط زیر بین آن ها برقرار است:

جدول

در این جدول،لوزی متناظر با عدد ۴ است و خانه ی مربوطه رنگ شده است.اکنون شما خانه های متناظر با اشکال دیگر را رنگ کنید:

 

حل این جدول تا پایان هفته از نظر شما خواهد گذشت.