حکایت موش و گربه

یک موش در ۲۰ متری سوراخ خود است . گربه ای با آن ۵ جست (پرش) فاصله دارد .هر بار که گربه یک جست می زند، موش ۳ متر به طرف سوراخ خود می دود و هر جست گربه برابر ۱۰ متر است،در این گریز و تعقیب آیا گربه می تواند موش را به چنگ خود در آورد؟

 حکایت موش و گربه

 

با توجه به این که گربه با موش ۵۰ متر فاصله دارد و در هر جست،گربه ۱۰ متر و موش ۳ متر می پیمایند .وقتی گربه نخستین جست خود را بزند،موش به ۱۷ متری سوراخ خود خواهد رسید، فاصله ی گربه از موش برابر  با : (متر)۴۳=۳+۱۰-۵۰ خواهد بود .وقتی گربه دومین جست خود را بزند، فاصله ی موش از سوراخ خود ۱۴ متر خواهد شد و فاصله ی گربه از موش به (متر)۳۶=۳+۱۰-۴۳ خواهد رسید، به همین روش جدول زیر را می توان تشکیل داد:

 

پس موش،فرصت داخل شدن در سوراخ خود را دارد.

منبع:سرگرمی های ریاضی برای همه

ترجمه ی : کاظم فائقی