قاعده ای در تقسیم

عدد ۳ رقمی دلخواهی درنظر بگیرید ورقم های آن را یک بار تکرار کنید تا یک عدد ۶رقمی به دست آید.مثلا" با تکرار رقم های ۲۳۴ عدد ۶ رقمی ۲۳۴۲۳۴ به دست می آید .

سوال : حاصل تقسیم عدد۶ رقمی به دست آمده بر ۱۰۰۱ برابر چیست ؟

اگر ۲۳۴۲۳۴ را بر ۱۰۰۱تقسیم کنیم حاصل ۲۳۴ خواهد بود که همان عدد اولیه است !

اکنون با تکرار این روش برای عدد ۵۶۹ و تقسیم ۵۶۹۵۶۹ بر ۱۰۰۱ می بینیم که خارج قسمت برابر ۵۶۹ می شود که همان عدد اولیه است !

قاعده : عدد ۳ رقمی دلخواهی در نظر بگیرید و رقم های آن را یک بار تکرار کنید تا یک عدد ۶ رقمی به دست آید.
حاصل تقسیم عدد ۶ رقمی به دست آمده بر ۱۰۰۱ برابر همان عدد ۳ رقمی اولیه است .

عدد ۳ رقمی دلخواهی در نظر بگیرید ورقم های آن را دو بار تکرار کنید تا یک عدد ۹رقمی به دست آید . مثلا" بادوبار تکرار رقم های ۲۳۴ عدد ۹رقمی ۲۳۴۲۳۴۲۳۴ به دست می آید .

سوال :حاصل تقسیم عدد ۹ رقمی به دست آمده بر ۱۰۰۱۰۰۱ برابر چیست ؟

اگر ۲۳۴۲۳۴۲۳۴ را بر ۱۰۰۱۰۰۱ تقسیم کنیم حاصل ۲۳۴ خواهد بود که همان عدد اولیه است !
اکنون با تکرار این روش برای عدد ۵۶۹ و تقسیم ۵۶۹۵۶۹۵۶۹ بر ۱۰۰۱۰۰۱ می بینیم که خارج قسمت برابر ۵۶۹ می شود که همان عدد اولیه است !

قاعده : عدد ۳ رقمی دلخواهی در نظر بگیرید و رقم های آن را دو بارتکرار کنید تا یک عدد ۹ رقمی به دست آید .
حاصل تقسیم عدد ۹ رقمی به دست آمده بر ۱۰۰۱۰۰۱ برابر همان عدد ۳ رقمی اولیه است .

اکنون اگر عدد ۳ رقمی دلخواهی در نظر گرفته و رقم های آن را سه بار تکرار کنید تا یک عدد ۱۲ رقمی به دست آید آیا می توانید حدس بزنید که حاصل تقسیم این عدد ۱۲ رقمی بر ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱ برابر چند است ؟

نظیر بحث های قبلی می توان گفت که برابر همان عدد ۳ رقمی اولیه می باشد .

تمرین : قاعده ای نظیر آن چه در فوق دیدید برای چهار بار و پنج بار تکرار بیان کنید .

 قاعده ای در تقسیم

 

تمرین : حاصل تقسیم ۷۵۹۷۵۹۷۵۹۷۵۹۷۵۹۷۵۹۷۵۹ بر ۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱۰۰۱ برابر چیست ؟