کرایه ی هتل

مسافری که می خواست چند روزی در هتل بماند، پول نداشت اما زنجیری قیمتی داشت .هتل دار موافقت کرد که به مسافر اتاق و غذا بدهد به شرط آن که هر روز یکی از حلقه های زنجیر او را بگیرد . 

 کرایه ی هتل

زنجیر هفت حلقه داشت و مسافر تنها با جدا کردن یکی از حلقه های زنجیر توانست پرداخت روزانه را همان طور که هتل دار خواسته بود، انجام دهد ، اما چه طور ؟
این مسافر ابتدا حلقه ی سوم را جدا می کند در نتیجه زنجیر به زنجیرهای یک حلقه ای ، دو حلقه ای و چهار حلقه ای تبدیل می شود. روز اول حلقه ی تک را می دهد ، روز دوم حلقه ی تک را می گیرد و زنجیر دوتایی را می دهد ، روز سوم حلقه ی تک را به زنجیردوتایی اضافه می کند ، روز چهارم حلقه ی تک و زنجیر دوتایی را می گیرد و زنجیر چهار تایی را می دهد ، روز پنجم به زنجیر چهار تایی حلقه ی تک را اضافه می کند ،روزششم حلقه ی تک را می گیردو زنجیر دوتایی را به زنجیر چهار تایی اضافه می کند ، روز هفتم حلقه ی تک را به بقیه ی حلقه ها اضافه می کند. به این ترتیب توانست پرداخت روزانه را همان طور که هتل دار خواسته بود ، انجام دهد.