میلیون

برای آزمایش کسی که مطمئن است معنای میلیون را می داند و آماده است این مقدار را بدون هیچ زحمتی در مواردی که پیش می آید به کار ببرد ،این سوال را مطرح می کنیم که بدون محاسبه ی طولانی جواب بدهد :
اگر یک موی سر انسان را یک میلیون برابر کنیم چه قطری پیدا می کند ،آیا می توان آن را با تنه ی درخت کاجی متوسط یا بشکه ای با اندازه ی بزرگ مقایسه کرد ؟
اگر قطر موی انسان را یک میلیون برابر کنیم قطری مساوی ۷۰ متر پیدا می کند.در داخل چنین قطری با اندازه ی ۷۰ متر می توان با اتومبیل به گردش رفت.
خیال می کنید درست نباشد!!!
ولی این یک واقعیت است قطر متوسط موی آدمی ۰۷/۰ میلی متر است که اگر آن را یک میلیون برابر کنیم همان ۷۰ متر به دست می آید .

۷۰۰۰۰=۱۰۰۰۰۰۰×07/0

از طرفی می دانیم هر متر ۱۰۰۰ میلی متر است پس :

۷۰متر =۱۰۰۰÷70000

و اگر یک پشه (از همین پشه های معمولی مزاحم)را یک میلیون برابر کنیم چه اندازه ای پیدا می کند ؟بدون محاسبه حدس بزنید!!!

میلیون

بدون تردید ،بعد از مثال اول ،با سادگی بیش تری می توان اندازه های میلیونی این حشره ی کوچک را توجیه کرد ولی با این وجود این برای عده ی زیادی عجیب خواهد بود اگر بشنوند که پشه در این حالت طولی مساوی ۵ کیلو متر خواهد داشت .
یک ضرب ساده و کوتاه، ما را به این حقیقت مطمئن می کند:

۵۰۰۰۰۰۰(میلی متر)=۱۰۰۰۰۰۰×5(میلی متر)

از طرفی می دانیم هر کیلو متر ۱۰۰۰ متر است و هر متر نیز ۱۰۰۰ میلی متر است پس :

(کیلو متر)۵=۱۰۰۰۰۰۰÷5000000

یک ساعت جیبی معمولی وقتی که یک میلیون برابر شود قطری مساوی ۵۰ کیلو متر پیدا می کند ،قد انسان در این مقیاس ۱۷۰۰ کیلو متر می شود . اگر یک میلیون آدم شانه به شانه ی هم بایستند ۵۰۰ کیلو متر فاصله را می گیرند .
برای این که یک میلیون نقطه ی کوچک را روی کاغذ پهلوی هم قرار دهیم باید کاغذ را به طول ۸۰۰ متر انتخاب کنیم .
از شروع سال میلادی هنوز یک میلیون روز نگذشته است برای این که یک میلیون روز از شروع سال میلادی گذشته باشد باید بیش از ۷۰۰  سال دیگر صبر کنیم .
این ها نمونه هایی از مقایسه برای شناخت یک میلیون بود ولی این تازه عدد یک میلیون است که می توان آن را با چیزهایی معمولی مقایسه کرد پس درباره ی عدد های بزرگ غیر قابل قیاس چه می توان گفت!!!

منبع:کتاب در پی فیثاغورث
Martin Gardner