نتایج مسابقات بین المللی واترلو ۲۰۲۳

نگاهی به گزارشات مسابقات

مسابقه بین المللی پاسکال ۲۰۲۳

تعداد شرکت کنندگان

۱۹۸۲۲

حداقل امتیاز برای دیپلم افتخار

۱۰۴

مسابقه بین المللی کیلی ۲۰۲۳

تعداد شرکت کنندگان

۱۶۱۴۳

حداقل امتیاز برای دیپلم افتخار

۱۰۸