رتبهنام و نام خانوادگیپایه تحصیلینوع مدرک اعطایی
۱نیما آرامش۲ _ ۱دیپلم افتخار
۲امیرعلی صالح غفاری۲ _ ۱گواهی شرکت در آزمون
۲رستا باقری۲ _ ۱گواهی شرکت در آزمون
۳آرتا احمدی۲ _ ۱گواهی شرکت در آزمون
۴کیان سلطانی۲ _ ۱گواهی شرکت در آزمون
۴نیکان سلطانی۲ _ ۱گواهی شرکت در آزمون
۴سیده پرستش مداحی۲ _ ۱گواهی شرکت در آزمون
۵سیده آتریسا عقیلی۲ _ ۱گواهی شرکت در آزمون
۱بهار مددی زاده۴ _ ۳دیپلم افتخار
۱اهورا اسدی زیدآبادی۴ _ ۳دیپلم افتخار
۱ملیکا قاسم اصفهانی۴ _ ۳دیپلم افتخار
۲کسری کریمی مالک آبادی۴ _ ۳گواهی شرکت در آزمون
۳هلیا مهاجر مازندرانی۴ _ ۳گواهی شرکت در آزمون
۴رادین جهانی پور۴ _ ۳گواهی شرکت در آزمون
۵فراز محمدزاده ماکویی۴ _ ۳گواهی شرکت در آزمون
۶امیرعلی بابایان۴ _ ۳گواهی شرکت در آزمون
۷آبتین سپاهی۴ _ ۳گواهی شرکت در آزمون
۸آرتین سپاهی۴ _ ۳گواهی شرکت در آزمون
۱ایلیا اشرف نژاد۶ _ ۵دیپلم افتخار
۱محمدرضا صبا۶ _ ۵دیپلم افتخار
۲هلیا نوری۶ _ ۵دیپلم افتخار
۳پرهام محمدیارزی ینگجه۶ _ ۵دیپلم افتخار
۴فاطمه زهرا ژاله فروزان۶ _ ۵گواهی شرکت در آزمون
۴سحر کشاورزیان۶ _ ۵گواهی شرکت در آزمون
۵هلیا بخشی پور۶ _ ۵گواهی شرکت در آزمون
۶ابوالفضل مدملی خواه۶ _ ۵گواهی شرکت در آزمون
۶ملودی رشیدی۶ _ ۵گواهی شرکت در آزمون
۶سیده همتا سید شفوی مقدم۶ _ ۵گواهی شرکت در آزمون
۷سوفیا سادات اسماعلیان۶ _ ۵گواهی شرکت در آزمون
۷دیارا دیناروند۶ _ ۵گواهی شرکت در آزمون
۸حسنا جاهد۶ _ ۵گواهی شرکت در آزمون
۹آنیسا بهرامی فریادرس۶ _ ۵گواهی شرکت در آزمون
۱۰محمدپارسا گیلانی۶ _ ۵گواهی شرکت در آزمون
۱آرین امیری۸ _ ۷دیپلم افتخار
۱ماهان انصاری۸ _ ۷دیپلم افتخار
۲قاسم دشتی۸ _ ۷دیپلم افتخار
۳مهدی آقایی۸ _ ۷دیپلم افتخار
۴آرمیتا نیک خواه۸ _ ۷دیپلم افتخار
۵اهورا خسروی۸ _ ۷دیپلم افتخار
۵آتنا جاویدنیا۸ _ ۷دیپلم افتخار
۵علی مسعودی پورلیر۸ _ ۷دیپلم افتخار
۶امیرحسین الفتی۸ _ ۷گواهی شرکت در آزمون
۶زهرا صفایی۸ _ ۷گواهی شرکت در آزمون
۶آرنیکا معینیان۸ _ ۷گواهی شرکت در آزمون
۷یکتا سیاح۸ _ ۷گواهی شرکت در آزمون
۷محمدسعید قیطاسی۸ _ ۷گواهی شرکت در آزمون
۷دنیز ظهوری۸ _ ۷گواهی شرکت در آزمون
۷پرنیا بالش زر۸ _ ۷گواهی شرکت در آزمون
۸هلیا احمدی۸ _ ۷گواهی شرکت در آزمون
۹سید امیرعلی کشاورز مویدی۸ _ ۷گواهی شرکت در آزمون
۹امیرعلی قلندری۸ _ ۷گواهی شرکت در آزمون
۱۰روژینا یاوری۸ _ ۷گواهی شرکت در آزمون
۱۰رضا تات۸ _ ۷گواهی شرکت در آزمون
۱۰آرتین مرادی۸ _ ۷گواهی شرکت در آزمون
۱۱سید محمدطاها باقری باوندپوری۸ _ ۷ گواهی شرکت در آزمون
۱۱مهدی اسماعیلی۸ _ ۷گواهی شرکت در آزمون
۱۱علیرضا آقامحسنی فشمی۸ _ ۷گواهی شرکت در آزمون
۱۱سید یونس موسوی۸ _ ۷گواهی شرکت در آزمون
۱۲روژان مرادی۸ _ ۷گواهی شرکت در آزمون
۱۲فاضل محمدزاده ماکویی۸ _ ۷گواهی شرکت در آزمون
۱۲دینا فرامرزی۸ _ ۷گواهی شرکت در آزمون
۱۲عرشیا مهدوی۸ _ ۷گواهی شرکت در آزمون
۱۳فاطمه ایزدی۸ _ ۷گواهی شرکت در آزمون
۱۴مجتبی محمدی۸ _ ۷گواهی شرکت در آزمون
۱۴شهرزاد قربانی۸ _ ۷گواهی شرکت در آزمون
۱سیده شایا حسینی۱۰ _ ۹دیپلم افتخار
۲آرش نصرت زهی۱۰ _ ۹دیپلم افتخار
۳محمد منوچهری۱۰ _ ۹دیپلم افتخار
۳محمد نامدارهشجین۱۰ _ ۹دیپلم افتخار
۴امیرمحمد لک۱۰ _ ۹دیپلم افتخار
۴فاطمه ادیبی پور۱۰ _ ۹دیپلم افتخار
۵آی نور جرجانی۱۰ _ ۹دیپلم افتخار
۵محسن مهرجونژاد۱۰ _ ۹دیپلم افتخار
۶امیرپارسا شریفی پور ۱۰_ ۹گواهی شرکت در آزمون
۷مختار قربانی۱۰ _ ۹گواهی شرکت در آزمون
۷نویدرضا دیده دار۱۰ _ ۹گواهی شرکت در آزمون
۸فاطمه اکبری۱۰ _ ۹گواهی شرکت در آزمون
۸صدف حیدری۱۰ _ ۹گواهی شرکت در آزمون
۹آیدا آریانسب۱۰ _ ۹گواهی شرکت در آزمون
۹تینا طاهر۱۰ _ ۹گواهی شرکت در آزمون
۹سونیا گلزاری۱۰ _۹گواهی شرکت در آزمون
۱۰پارسا شهزادی۱۰ _ ۹گواهی شرکت در آزمون
۱۰فرزاد پریشانی۱۰ _ ۹گواهی شرکت در آزمون
۱۰ابوالفضل مظفری خسروی۱۰ _ ۹گواهی شرکت در آزمون
۱۰محمدرشاد امینی۱۰ _ ۹گواهی شرکت در آزمون
۱۱محمدپارسا اخلاقی۱۰ _ ۹گواهی شرکت در آزمون
۱۱علیرضا غضنفرپور۱۰ _ ۹گواهی شرکت در آزمون
۱۱امیرحسین صالحی سیاوشانی۱۰ _ ۹گواهی شرکت در آزمون
۱۲سیده نرگس کریمی زاده۱۰ _ ۹گواهی شرکت در آزمون
۱۳هانیه بهادری۱۰ _ ۹گواهی شرکت در آزمون
۱۳شایان یزدانی۱۰ _ ۹گواهی شرکت در آزمون
۱۴علی غلامی۱۰ _ ۹گواهی شرکت در آزمون
۱۵سایکو محمدی۱۰ _ ۹گواهی شرکت در آزمون
۱۵عارفه باباجان زاده صورتی۱۰ _ ۹گواهی شرکت در آزمون