قاعده ای در بخش پذیری

  عدد۳۸بر ۱۹ بخش پذیر است ، از طرفی عدد۴۱۸بر۱۹ بخش پذیر است ازطرفی عدد۹۸۲۳بر۱۹ بخش پذیر است ازطرفی آیا با توجه به بحث فوق ،می توانید قانونی برای بخش پذیری عددهابر۱۹ارائه دهید. عدد۸۷بر۲۹بخش پذیر است از طرفی عدد۳۱۹بر۲۹بخش پذیر است از طرفی عدد۳۲۷۷بر۲۹ بخش پذیر است از طرفی   آیابا توجه به بحث فوق[…]