مسابقه ی دوی سرعت با ماشین حساب

یک روز پگاه به زهرا و مریم گفت: ماشین‌حساب من در محاسبه کردن سریع ‌تر از ماشین‌حساب شما عمل می‌کند.. یک روز پگاه به زهرا و مریم گفت: ماشین‌حساب من در محاسبه کردن سریع‌تر از ماشین‌حساب شما عمل می‌کند. زهرا و مریم از صحبت پگاه تعجب کردند. پگاه گفت: اگر دوست دارید، بروید ماشین‌حساب‌های خود[…]