مساله ی توزین

احمد آقا برای وزن کردن کالای فروشی خود که بین ۱تا ۴۰ کیلوگرم وزن دارد از یک ترازوی معمولی استفاده می کند.او برای توزین،تنها ۴ عدد وزنه به وزن های ۹،۳،۱و۲۷  کیلو گرمی دارد و برای وزن کردن جنس ها با وزن های گوناگون از همین ۴ وزنه استفاده می کند. او چگونه می تواند کالاهایی به وزن های:

الف:۱۲ کیلو گرم ، ب:۳۷ کیلو گرم ، پ:۲۵ کیلو گرم

ت:۳۲ کیلو گرم ، ث:۲۰ کیلو گرم .

را وزن کند؟

پاسخ در شکل های زیر آمده است :