سریع تر جمع کنیم

دراین مقاله می خواهیم به محاسبه ی سریع جمعی خاص بپردازیم.فرض کنید می خواهیم مجموع عددهای زیر را محاسبه کنیم:

۱۰۲۴و۵۱۲و۲۵۶و۱۲۸و۶۴و۳۲و۱۶و۸و۴و۲و۱

اگر کمی دقت کنیم,در می یابیم که هر عدد از دو برابر کردن عدد قبلی به دست می آید. مجموع این عددها برابر است با:  2047 .

 

از طرفی:

۲۰۴۷=۱-۱۰۲۴×2

پس برای به دست آوردن مجموع فوق کافی است عدد آخر را در ۲ ضرب کرده و عدد اول را از حاصل کم کنیم.
اکنون عددهای زیر را در نظر می گیریم:

۳۰۷۲و۱۵۳۶و۷۶۸و۳۸۴و۱۹۲و۹۶و۴۸و۲۴و۱۲و۶و۳

باز هم هر عدد از دو برابر کردن عدد قبلی به دست آمده است.مجموع این عددها برابر است با:  6141 .

 

از طرفی:

۶۱۴۱=۳-۳۰۷۲×2

پس برای به دست آوردن مجموع فوق کافی است عدد آخر را در ۲ ضرب کرده و عدد اول را از حاصل کم کنیم.
اما اگر تعداد این گونه عددها زیاد شوند مثلا" اگر از ۵ شروع کنیم و با دو برابر کردن اعداد به عدد ۱۰۴۸۵۷۶۰ برسیم و بخواهیم مجموع تمام اعدادی که از این طریق به دست می آیند را محاسبه کنیم , مطمئنا" باید زمان زیادی صرف کنیم. اما طبق همان روش که در دو مثال قبل به کار رفت ،می توان عدد آخر را در ۲ ضرب کرده و عدد اول را از حاصل کم کنیم ،در نتیجه خواهیم داشت:

۲۰۹۷۱۵۱۵=۵-۲×10485760 = مجموع

اکنون باید قاعده ی کلی برای محاسبه ی این گونه مجموع ها را  متوجه شده باشید.
اعداد زیر را در نظر بگیرید:

۵۹۰۴۹و۱۹۶۸۳و۶۵۶۱و۲۱۸۷و۷۲۹و۲۴۳و۸۱و۲۷و۹و۳و۱

با کمی دقت متوجه می شویم که هر عدد از ۳ برابر کردن عدد قبلی به دست می آید.مجموع این عددها برابر است با : ۸۸۵۷۳ .

 

از طرفی:

سریع تر جمع کنیم

اکنون اعداد زیر را در نظر بگیرید که هر عدد از ۳ برابر کردن عدد قبلی به دست  می آید:

۴۵۹۲۷و۱۵۳۰۹و۵۱۰۳و۱۷۰۱و۵۶۷و۱۸۹و۶۳و۲۱و۷ 

۱۲۴۰۰۲۹و۴۱۳۳۴۳و۱۳۷۷۸۱و

مجموع این عددها برابراست با : ۱۸۶۰۰۴۰ .

از طرفی:

اکنون باید قاعده ی کلی برای محاسبه ی چنین جمع هایی را متوجه شده باشید.
تمرین : اگر از ۵ شروع کنیم و با ۳ برابر کردن عدد ها در نهایت به عدد ۱۷۴۳۳۹۲۲۰۰۵ برسیم . مجموع این عددها را به دست آورید.
اعداد زیر را در نظر بگیرید :

۱۰۴۸۵۷۶و۲۶۲۱۴۴و۶۵۵۳۶و۱۶۳۸۴و۴۰۹۶و۱۰۲۴و۲۵۶و۶۴و۱۶و۴و۱

با کمی دقت متوجه می شویم  که هر عدداز ۴ برابر کردن عدد قبلی به دست می آید. مجموع این عددها برابر است با :  1398101 .

         

از طرفی :

اکنون اعداد زیر را در نظر بگیرید که هر عدد از ۴برابرکردن عدد قبلی به دست می آید.

۲۳۵۹۲۹۶و۵۸۹۸۲۴و۱۴۷۴۵۶و۳۶۸۶۴و۹۲۱۶و۲۳۰۴و۵۷۶و۱۴۴و۳۶و۹

مجموع این عددها برابر است با : ۳۱۴۵۷۲۵ .

از طرفی:

اکنون باید قاعده ی کلی برای محاسبه ی چنین جمع هایی را متوجه شده  باشید.
تمرین:اگر از ۳ شروع کنیم و با ۴ برابر کردن عددها در نهایت به عدد ۳۲۹۸۵۳۴۸۸۳۳۲۸ برسیم. مجموع این اعداد را به دست آورید.

از این بحث ها یک روش کلی برای محاسبه ی جمع هایی که در آن ها هر عدد از ضرب عدد قبلی در مقداری ثابت به دست می آید، حاصل می شود.
مثلا" اگر از ۴ شروع کنیم و با ۱۷ برابر کردن عددها در نهایت به عدد ۵۶۷۹۴۲۸ برسیم مجموع این عدد ها برابر است با: