لطیفه ریاضی

در این مقاله می خواهیم یک ادعای بزرگ کنیم

ادعا:
وزن فیل = وزن پشه

اما چه طور این ادعا را ثابت کنیم :
اگر x وزن فیل و y وزن پشه باشدو قرار دهیم    لطیفه ی ریاضی
آن گاه:

از ضرب این رابطه ها خواهیم داشت:

 

در نتیجه :


با اضافه کردن  به دو طرف داریم :

و لذا

بنابراین

 

پس

و این یعنی

وزن پشه = وزن فیل


www.dansmath.com: منبع