نتایج مسابقه برنامه نویسی واترلو کانادا ۲۰۲۲

رتبهنام ونام خانوادگینوع مدرک
۱مهرداد سهرابیدیپلم افتخار
۱مهراد شعبانزادهدیپلم افتخار
۲پارسا سپهریاسیلدیپلم افتخار
۳علی افرنگگواهی شرکت در مسابقه
۴ابوالفضل ملک پورگواهی شرکت در مسابقه
۴یحیی شیبانیگواهی شرکت در مسابقه
۴آبتین ضیغمیگواهی شرکت در مسابقه
۵آرمان امینیگواهی شرکت در مسابقه
۵محمد صادق اصغریگواهی شرکت در مسابقه
۵ساغر برزگری مولانگواهی شرکت در مسابقه
۵کوروش مومنیگواهی شرکت در مسابقه
۶بهراد احمدیگواهی شرکت در مسابقه
۶محمد حسن رفیعیگواهی شرکت در مسابقه
۷پویا عظیمیگواهی شرکت در مسابقه
۷مهدی حبیبیگواهی شرکت در مسابقه
۷معین تشکریگواهی شرکت در مسابقه
۷النا امانگواهی شرکت در مسابقه