نتایج مسابقه برنامه نویسی واترلو ۲۰۲۳

رتبه نام و نام خانوادگیپایه تحصیلینوع مدرک اعطایی
۱پارسا گلستانی۱۰دیپلم افتخار
۲مهرشاد محمدیان۱۱دیپلم افتخار
۱پارسا سپهری اصیل۱۱دیپلم افتخار
۱ایلیا کشاورز۱۰دیپلم افتخار
۱ابوالفضل ملک پور۸دیپلم افتخار
۲علی افرنگ ۱۰گواهی شرکت در آزمون
۲امیر حسن زاده۸گواهی شرکت در آزمون
۳سید کیسان میرآیین بابازاده۱۲گواهی شرکت در آزمون
۴پرهام طالب عباسی۹گواهی شرکت در آزمون
۵سیده همتا سید شفاوی مقدم۷گواهی شرکت در آژمون
۶مروارید جلیل بیگی۱۲گواهی شرکت در آزمون
۷محمد شمسی۱۱گواهی شرکت در آزمون
۸معین تشکری۱۱گواهی شرکت در آزمون