نتایج مسابقه بین المللی ریاضی اقلیدس ۲۰۲۳

رتبهنام و نام خانوادگیپایه تحصیلینوع مدرک اعطایی
۱علیرضا محقق دولت آبادی۱۲مدال و دیپلم افتخار
۲امید خوشروان آذر۱۲دیپلم افتخار
۳سیده آیلین خدامی۱۲گواهی شرکت در آزمون
۴عطیه فتاحی۱۲گواهی شرکت در آزمون
۵حسن لواسانی شاد۱۲گواهی شرکت در آزمون
۶سهیل احمدی۱۲گواهی شرکت در آزمون
۷مهرداد ابراهیمیان۱۲گواهی شرکت در آزمون
۸سید کیسان میریان بابازادگان۱۲گواهی شرکت در آزمون
۹دانیال خیابانی۱۲گواهی شرکت در آزمون
۹مهدی پاشازاده قعله جوقی۱۲گواهی شرکت در آزمون
۱۰ستایش کرمی۱۲گواهی شرکت در آزمون
۱۱ابوالفضل عظیمی۱۲گواهی شرکت در آزمون
۱۲بهراد احمدی۱۲گواهی شرکت در آزمون
۱۳کیانا اسدنسب۱۲گواهی شرکت در آزمون
۱۴آروین قلی پور۱۲گواهی شرکت در آزمون
۱۵سها شکروی۱۲گواهی شرکت در آزمون
۱۵عرشیا سیار۱۲گواهی شرکت در آزمون
۱۶سارا کامران شتربانی۱۲گواهی شرکت در آزمون
۱۷امیرمسعود ابراهیمی چناربن۱۲گواهی شرکت در آزمون
۱۸بردیا عربعلی۱۲گواهی شرکت در آزمون
۱۹امیرحسین هادیان۱۲گواهی شرکت در آزمون
۲۰آنیما ملکی۱۲گواهی شرکت در آزمون
۲۰پریناز افراسیابی۱۲گواهی شرکت در آزمون
۲۱مروارید رستمی۱۲گواهی شرکت در آزمون
۲۲مروارید جلیل بیگی۱۲گواهی شرکت در آزمون