اتهام یک ریاضی دان

آقای غیاث الدین جمشید کاشانی ، معروف به جمشید کاشی بر نیمکت راهروی دادگاه ، غمگین نشسته است . قرار است دقایقی دیگر در حالی که لباس زندان بر تن دارد ، برود و از خود دفاع کند . اما بهتر است که به او نخندید که مثلا" چه دفاعی ؟ این را هم می[…]

مسیر رسیدن از A به B

مسیر رسیدن از A به B را با در نظر گرفتن شرط های زیر نشان دهید : ۱)در هر مرحله فقط می توانید از یک خانه به یکی از خانه های مجاورش (در یکی از جهت های افقی، عمودی و یا مورب) بروید. ۲)پس از هر حرکت باید جهت حرکت در مرحله ی بعد عوض[…]