فاطمه قربانی

کارشناسی ارشد ریاضی-آنالیز، دانشگاه علم و صنعت
کارشناسی ریاضیات و کاربردها، دانشگاه ارومیه

محمد تحقیقی

دکتری علوم کامپیوتر-امنیت محاسبات، دانشگاه upm مالزی
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی و کارشناسی ریاضی محض

حنانه تفویضی

کارشناسی ریاضی کاربردی
بیش از ۲۰ سال سابقه تدریس ریاضیات

علی تقوایی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی ریاضیات کاربردی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

بهاره چهره نما

کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشجوی کارشناسی روانشناسی، دانشگاه تهران

علی باپیران

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی
کارشناسی مهندسی مکانیک-جامدات

محمد ابراهیمی

کارشناسی ریاضیات و کاربردها، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

آذر آقایی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

فاطمه رمضانی

دکتری ریاضی، دانشگاه امام خمینی
کارشناسی ارشد ریاضی، دانشگاه علم و صنعت

فاطمه شیرمحمدی

دکتری مهندسی برق، دانشگاه علوم و تحقیقات
کارشناسی ارشد و کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت

مژگان عزیزی

کارشناسی ارشد و کارشناسی مهندسی کشاورزی
بیش از ۱۰ سال سابقه پشتیبانی و تدریس

فاطمه درخشی

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار
کارشناسی مهندسی صنایع

عاطفه شیرمحمدی

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی، دانشگاه تربیت مدرس
کارشناسی ریاضیات و کاربردها

زینب قدس

کارشناسی ارشد هواشناسی
کارشناسی فیزیک-حالت جامد

سودابه پورابراهیم

کارشناسی مهندسی کامپیوتر