نرگس رضایی

دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران
فارغ‌التحصیل مدارس استعدادهای درخشان

زهرا اکبری

کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی
مدرس علوم و زمین شناسی

فرشته اکبری

کارشناسی ارشد بیماری‌شناسی گیاهی
کارشناسی گیاه پزشکی

محمدعلی حبیبی

دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران
فارغ‌التحصیل مدارس استعدادهای درخشان