نتایج مسابقه برنامه نویسی واترلو کانادا ۲۰۲۲

رتبهنام ونام خانوادگینوع مدرک
۱مهرداد سهرابیدیپلم افتخار
۱مهراد شعبانزادهدیپلم افتخار
۲پارسا سپهریاسیلدیپلم افتخار
۳علی افرنگگواهی شرکت در آزمون
۴ابوالفضل ملک پورگواهی شرکت در آزمون
۴یحیی شیبانیگواهی شرکت در آزمون
۴آبتین ضیغمیگواهی شرکت در آزمون
۵آرمان امینیگواهی شرکت در آزمون
۵محمد صادق اصغریگواهی شرکت در آزمون
۵ساغر برزگری مولانگواهی شرکت در آزمون
۵کوروش مومنیگواهی شرکت در آزمون
۶بهراد احمدیگواهی شرکت در آزمون
۶محمد حسن رفیعیگواهی شرکت در آزمون
۷پویا عظیمیگواهی شرکت در آزمون
۷مهدی حبیبیگواهی شرکت در آزمون
۷معین تشکریگواهی شرکت در آزمون
۷النا امانگواهی شرکت در آزمون