محمد فدایی

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک
کارشناسی آموزش فیزیک دانشگاه تربیت دبیر تهران

شادی قزلباش

دکتری شیمی- معدنی
کارشناسی ارشد و کارشناسی شیمی-معدنی