یک ماهی و دو مرغ ماهی خوار

دودرخت در طرفین رودخانه ای به فاصله ی ۲۵متر از هم قرار دارند که بلندی یکی ۱۰مترودیگری ۱۵متراست. دربالای هر درخت یک مرغ ماهی خوار نشسته است .ناگهان آن دو همزمان یک ماهی را روی خط واصل پای دو درخت در سطح آب مشاهده می کنند و با هم شروع به پرواز می کنند.هر یک روی یک خط مستقیم و با سرعت های یکسان به سوی ماهی یورش می برند و در یک لحظه خود را به آن می رسانند.با این داده ها آیا می توانید بگویید فاصله ی ماهی از درخت بلند چقدر است ؟

فاصله ی مجهول را با xنشان می دهیم. طبق داده های مساله داریم:    AC=CE

یک ماهی و دو مرغ ماهی خوار

از رابطه ی فیثاغورث استفاده می کنیم:

منبع:سر گرمی های ریاضی برای همه

ترجمه ی: کاظم فائقی